— Please find below the English translation —

Werken aan een eerlijkere wereld door het inzetten van ontwerp en creatieve concepten — dat is wat ik doe. Ik heb het privilege gehad om een Sociologie master te studeren in Londen waarin ik mij heb bezig gehouden met ras, racisme, gender en sociale gelijkheid. Deze kritische openheid en kwetsbaarheid neem ik als mens mee in het ontwerpen van ervaringen voor andere mensen. Een beeld is meer dan alleen een collectie van inkt of pixels. Het kan een menselijke en lichamelijke ervaring zijn waarin een interactie ontstaat. Ook is elk beeld een…


Hiya! We’ve been asked a couple of questions a while ago about improving a brand’s visual identity. Please find below the conversation that one of our clients had with us. We are fortunate enough to work with them on improving their visual identity. This interview appeared in the monthly series called Gula Gula Stories. Happy to read your take on it.

This is our new web design for Gula Gula Food Forest Programme

As we teamed up with our friends of Studio Boemel, we tried to transform the visual identity to a representation that would be more in line with the many developments of Gula Gula itself. …

Studio Boemel

Studio Boemel is a design studio that strengthens dreamers & doers who have ideas to make the world beautiful, fair and sustainable. Let’s design the change.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store